FENNİ MESÜL

Firmamız Fenni Mesul atamalarını yapmaktadır..

MADDE 3) FENNİ MESULÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
3.1. Fenni mesul, sorumluluğunu üstlendiği yapıyı kamu adına denetlemekle yükümlüdür.
3.2. Fenni mesul, sorumluluğunu üstlendiği yapının kanuna, plana, yönetmeliklere, ilgili diğer
mevzuat hükümlerine, fen, sanat, sağlık kurallarına, ruhsat eki projelerine, Türk Standartları
Enstitüsü standartlarına, teknik şartnamelere uygun yapılıp yapılmadığını denetlemekle
yükümlüdür.
3.3. Fenni mesul, yapı mahallinde “Yapı Denetim Defteri” tutar. İnşaatla ilgili her türlü gelişmeyi,
değişiklikleri ve yapılan uyarıları bu deftere kaydeder.
3.4. Fenni mesul, onaylı proje ve eklerine, yapı ruhsatında belirlenen koşullara, yürürlükteki yasa,
yönetmelik, şartname, standart ve ilgili normlara aykırı uygulamaları en kısa sürede düzelttirir.
Yüklenici/ Şantiye Şefi’nin uyarılmasına rağmen yanlış uygulamayı düzeltmemesi halinde, fenni
mesul bu durumu Yapı Denetim Defterine kaydetmek ve tatil günleri hariç 3 gün içinde ilgili
idareye yazılı bilgi vermek zorundadır. fenni mesul, uyarılarının dikkate alınmamasından doğacak
hata ve kusurlardan sorumlu tutulamaz.
3.5. Fenni mesul, yapı ruhsatının, idarece onaylı proje ve eklerinin, diğer yazılı ve çizili
belgelerin, teknik şartnamelerin ve Yapı Denetim Defterinin yapı mahallinde bulunmasını sağlar.
3.6. Proje ve eklerinin sorumluluğu proje müellifine aittir.
3.7. Fenni mesul, inşaata başlamadan önce yapı ile ilgili projelerin birbiri ile uyumunu kontrol
eder, varsa uyumsuzlukların ya da uygulama sırasında projeden kaynaklanan eksiklik ve hataların
giderilmesini ilgili proje müellifinden talep eder.
3.8. Fenni mesul, işverenden inşaatın gerekli şekilde yürütülmesi için kendisine yardımcı olacak
uygun nitelikte kişilerden kalfa ve sürveyan tayin edilmesini isteyebilir ve bu kişilere gerekli
direktifleri vermede doğrudan yetkilidir. Şantiyede çalışan kalfa, sürveyan, usta ve işçilerden
yeteneksiz, dikkatsiz ya da itaatsiz olanların iş tekniğine ve güvenliğine zararlı olmaları halinde
görevlerine son verilmesini işverenden ister.
3.9. Fenni mesul, yüklenici tarafından inşaat alanına getirilen malzemelerin uygun olup
olmadığını yerinde denetler. Standart ve normlara, uygulama projelerine uygun olup olmadığını
kontrol eder. Bunlarla ilgili standart ve norm belgeleri muhafaza eder.
3.10. Fenni mesul, uygulamada karşılaşılan önlem alınmasını gerektiren durumlarda gereğini
yapması için yükleniciyi/şantiye şefini uyarır ve durumu Yapı Denetim Defterine işler.
3.11. Fenni mesul, uygulama sürecinin bitiminde yapıyı son kez inceler. Yapı kullanma izin
belgesi alınmasına engel yok ise Yapı Denetim Defterini imzalar, düzenleyeceği iş bitim belgesini
Odasına onaylattıktan sonra görevini tamamladığını, proje müellifine, yapı sahibine yükleniciye
ve ilgili kuruma yazı ile bildirir.